fannikar

fanavaran

noavaran

yavaran

bagher

hekmat

khobregan

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر بخش سوم

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر2• دستگاه های متعارف (Conventional )
از قدیمی ترین انواع سیستم های اعلام آتش سوزی است که علی رغم تغییــرات کیفی کم، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه مکانی را که از نظر حریق می خواهیم حفاظت کنیم با مناطق مشخص می کنیم تا در صورت بروز حریق بتوان محل حریق را سریعتر تشخیص داد که به هر کدام از این مناطق یک زون (zone) گفته می شود
اغلب زون های Conventional از دستگاه two- wire به همراه یک مقاومتEOL ( END OF LINE) استفاده می کنند.

مقالات علمی

دوره های آموزشی ما